วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมเครือข่ายครูดีประจำจังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๔  จังหวัดสุรินทร์  โดย สพป.สร.เขต ๑ ๒ ๓ สพม.๓๓ โรงเรียนเอกชน และสำนักงานงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และคุรุสภา จัดโดครงการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑๐๐  คน  ณ  สำนักวิปัสนากรรมฐานบ้านจันรม 
สพป.สร.๓ ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมจำนวน ๓๗  คน  เป็นต้นแบบครูดี  ที่จะนำมาขยายผลในระดับเขตต่อไป