วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  โดยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี  การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท่องอาขยาน การเขียนเรียงความ การเล่านิทาน การแสดงละคร การร้องเพลง การคัดลายมือ เขียนตามคำบอก เขียนเรื่องจากภาพ ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายทำให้การจัดกิจกรรมบุลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น