วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  เครือข่ายที่ ๖ หนองใหญ่-โคกสะอาด ได้ดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของครูผู้สอนในสังกัด ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๑๔๖ ห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน