วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  เครือข่ายที่ ๖ หนองใหญ่-โคกสะอาด ได้ดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของครูผู้สอนในสังกัด ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๑๔๖ ห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่วมเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจทหารปืนใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  ร่วมกับพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการในตำบลหนองใหญ่ โดยพระครูพิพิธวรการ  เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่  ร่วกันเดินทางไปเยี่ยมเยียนเป็นขวัญกำลังใจ  กองพันทหารปืนใหญ่ ที่มาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่  โดยนำข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก และเงินบริจาค จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท  บริจาคแก่กำลังทหาร  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๖๐๐ คนวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  โดยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี  การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท่องอาขยาน การเขียนเรียงความ การเล่านิทาน การแสดงละคร การร้องเพลง การคัดลายมือ เขียนตามคำบอก เขียนเรื่องจากภาพ ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายทำให้การจัดกิจกรรมบุลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โดยความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ เยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยมีกิจกรรมการทำบุญเลี่ยงเพล  ฟังธรรมเทศนา เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญกับผู้ปกครองและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ใฝ่คุณธรรม ได้รับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนปรับปรุงและจัดสวนบริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล  จำนวน ๗,๓๒๙ บาท  ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔