วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  โดยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี  การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท่องอาขยาน การเขียนเรียงความ การเล่านิทาน การแสดงละคร การร้องเพลง การคัดลายมือ เขียนตามคำบอก เขียนเรื่องจากภาพ ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายทำให้การจัดกิจกรรมบุลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โดยความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ เยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยมีกิจกรรมการทำบุญเลี่ยงเพล  ฟังธรรมเทศนา เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญกับผู้ปกครองและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ใฝ่คุณธรรม ได้รับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนปรับปรุงและจัดสวนบริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล  จำนวน ๗,๓๒๙ บาท  ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสวาย

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สร.๓  ได้เนทางไปศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และ การนิเทศภายใน  โรงเรียนบ้านสวาย  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมี นายวุฒิ  อุดมสินานนท์  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓  เป็นประธานคณะศึกษาดูงาน  ได้รับการต้อนรับ อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจาก ผอ.สุพรรณ  ทองสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านสวาย คณะครู นักเรียน